Jste zde: ÚVOD → O NÁS → nabídka služeb

Nabídka služeb

projekční a návrhové práce


silniční mosty a propustky

Projekty silničních mostů a propustků je stěžejní činností naší firmy. Návrh mostu nebo propustku sleduje základní požadavek investora na zajištění dostatečné kapacity pro provedení přemosťované překážky a převedení dopravy přes tuto překážku. Pro zajištění splnění těchto podmínek a maximálně efektivní využití investičních nákladů je možné pouze výběrem vhodné nosné konstrukce mostu (ocelová, betonová, předpjatá, dřevěná nebo spřažená ocelobetonová konstrukce).

lávky pro pěší

V současné době již nejsou kladena téměř žádná omezení pro jejich navrhování. Lávky pro pěší tak mohou tvořit zajímavý konstrukční prvek v krajině bez zvýšení investičních nákladů. Naše projekty těchto konstrukcí se snažíme tvarově, ale i barevně začlenit do okolí.

silnice, místní komunikace, křižovatky

Při realizaci silničních staveb zajišťujeme projekty novostaveb komunikací všech kategorii, včetně křižovatek (úrovňové, mimoúrovňové, okružní), místních komunikací, parkovacích stání a ploch. Zpracováváme projekty pro rekonstrukce komunikací všech kategorií, místních komunikací, navrhování zklidňujících prvků v dopravě (vjezdové ostrůvky, ostrůvky pro podporu přecházení, okružní křižovatky všech typů, atd.), kapacitní výpočty a návrhy parkovacích stání, pojížděných ploch pro nákladní a těžkou dopravu, obratiště a další. Dále diagnostiku a návrh oprav skladeb vozovek. Pro čerpání finančních prostředků ze všech dotačních titulů zpracováváme investiční záměry. Návrhy dopravního řešení v intravilánu. Zpracování architektonických studií a vizualizací náměstí a urbanistických celků.

opravy rekonstrukce a zesílení silničních mostků a propustků

Opravy, rekonstrukce a zesílení stávajících nosných konstrukcí umožňuje velmi výrazně snížit investiční náklady na přemostění překážky. Při opravách propustků spolupracujeme s italskou firmou TUBOSIDER, jejichž materiály využíváme pro opravu konstrukce propustku a mostů malých rozpětí. Použití této technologie umožňuje provést opravu bez nutnosti realizace objízdných tras, za plného provozu.

opěrné zdi

Při nutnosti rozšíření komunikace ve stísněných podmínkách v našich projektech navrhujeme opěrné zdi z různých materiálů. Nejčastěji se jedná o monolitické zdi z prostého případně železového betonu. Případně mohou být zděné z betonových prefabrikátů, kamenných kvádrů nebo fabion.

ocelové stožáry

V poslední době jsme projektově zajišťovali rovněž umístění anténních systémů na stávající objekty.

ocelové, betonové a dřevěné konstrukce

Náplní skupiny je rovněž návrh ocelových, betonových a dřevěných konstrukcí. Jedná se především o zastřešení a betonové stropy v pozemním stavitelství, navrhování ochranných protidotykových sítí na silničních mostech a lávkách pro pěší nad trakčním vedení trolejbusů, tramvají a železničních drah.

další služby


diagnostika a statické přepočty

Před započetím vlastních projektových prací zajišťujeme rovněž v dostatečném předstihu průzkumy stavebních konstrukcí a přepočty zatížitelnosti před opravou. Součástí přepočtů je rovněž návrh opravy v minimálně dvou variantách a kalkulace nákladů.

odhad nákladů

Pro veškeré projektové části zpracováváme rovněž odhad nákladů dle příslušné cenové úrovně podle Ústavu racionalizace cen Praha. Pro výběrová řízení zpracováváme výkazy výměr v systému ASPE.

kompletní inženýrské služby, vyřízení stavebního povolení námi projektovaných staveb

Zpracování projektové dokumentace zajišťujeme včetně průzkumů a všech dalších profesí, které nesouvisí s činností skupiny a jsme tak jediným partnerem a zároveň garantem pro investora. U námi projektovaných staveb rovněž zajišťujeme na přání investora veškeré činnosti související s územním a stavebním řízením.