Projektování a návrhy nových dopravních staveb
Rekonstrukce a opravy stávajících staveb

Odstranění následků povodní na železničním svršku a spodku trati Velké Opatovice – Česká Třebová

Předmětem stavby byla oprava železničního svršku, podélného odvodnění trati, přejezdu a propustků v km 51,350 – 51,900 na trati Velké Opatovice – Česká Třebová. Stavba byla vyvolána povodňovými škodami, které byly způsobené v květnu 2010. Především v důsledku nedostatečné kapacity stávajícího propustku v km 51,648, byl železniční svršek a odvodňovací příkopy zcela zaneseny naplaveninami z polí situovaných nad tratí.

Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k následujícím úpravám: vyčištění železničního svršku, úprava GPK, úprava a zkapacitnění odvodnění trati po levé straně trati, zřízení nové přejezdové konstrukce na železničním přejezdu v km 51,728, přestavba propustku v km 51,648 na kapacitnější otvor (ŽB-rámový propustek) + provedení rozsáhlejší úpravy na vtoku, zřízení nového propustku v km 51,724 před železničním přejezdem (ocelová flexibilní trouba) + zřízení nového výtokového koryta do řeky Třebůvky, úprava vtoku a výtoku stávajícího propustku v km 51,795 + zřízení nového výtokového koryta do řeky Třebůvky, přeložka sdělovacího kabelu, který běží souběžně s osou koleje, do normou požadované vzdálenosti od osy koleje. Délka nepřetržité výluky trati byla 11 dní.

Technické údaje

Stavební objekt:
SO 01 – Oprava železničního svršku, odvodnění a propustků v km 51,350 – 51,900, trať č. 262, Velké Opatovice — Česká Třebová
Druh stavby:
Oprava železničního svršku, odvodnění a propustků
Stupeň projektové dokumentace:
Projekt (září 2010)
Investor:
Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Dodavatel:
Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.
Realizace:
listopad 2010

Investiční náklady:
9,28 mil. Kč (včetně DPH)
Počet stavebních objektů:
6
Počet provozních souborů:
1
Délka řešeného úseku trati:
0,550 km
Přestavované / nové propustky:
3 ks
Rekonstruované žel. přejezdy:
1 ks