Projektování a návrhy nových dopravních staveb
Rekonstrukce a opravy stávajících staveb

Lávka v obci Močovice přes Klejnárku

Lávka se nachází v obci Močovice, která patří pod město Čáslav, jakožto obec s rozšířenou působností. Lávka pro pěší a cyklisty je umístěna vedle starého silničního mostu přes řeku Klejnárku. Silniční most již nevyhovoval svým šířkovým uspořádáním rostoucímu automobilovému provozu a z toho důvodu byla pěší a cyklistická doprava převedena z mostu na novou lávku. Přemostění je tvořeno jednou prostě uloženou příhradovou konstrukcí s dolní mostovkou s teoretickým rozpětím 22,80 m. Lávka je kolmá s půdorysným řešením v přímé. Niveleta lávky je ve vypuklém výškovém oblouku s převýšením 500 mm. Konstrukce lávky je plošně založena na dvou masivních betonových opěrách. Nosná konstrukce je tvořena dvěma hlavními nosníky a mostovkou. Hlavní nosníky jsou realizovány jako příhradové s parabolickými spodními i horními pásy a jsou zhotoveny z ocelových trubek. Mostovka je tvořena ocelovými příčníky z trubek, na ně položenými VSŽ plechy a nebetonovanou železobetonovou deskou.

Technické údaje

Druh stavby: Novostavba lávky pro pěší
Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro Stavební Povolení DSP (2000)
Realizační Dokumentace stavby RDS (2000)
Dílenská dokumentace DD (2000)
Investor: Obecní úřad Močovice
Dodavatel: MPS MOSTNÍ A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o.
Realizace: 2001
Investiční náklady: 1,0 mil. Kč (včetně DPH)
Délka lávky: 25,300 m
Délka přemostění: 22,050 m
Šířka lávky: 2,750 m
Výška lávky: 4,860 m

(Vyprojektováno před vznikem společnosti IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Ing. Martinem Vašákem)