Projektování a návrhy nových dopravních staveb
Rekonstrukce a opravy stávajících staveb

Oprava mostu EV. Č. 496-005 přes potok Koménka v Bojkovicích

Most se nachází v katastru obce Bojkovice, která patří pod město Uherský Brod, jakožto obec s rozšířenou působností. Most převádí komunikaci druhé třídy přes řeku Koménku v úhlu křížení 35°. Původní most byl ve velmi špatném stavu a měl malou zatížitelnost. Byl tedy celý zbourán, přičemž hlavní ocelové nosníky byly ponechány a upraveny pro novou nosnou konstrukci. U nového mostu, byly navrženy masivní tížné opěry a nosná konstrukce jako ocelobetonová spřažená s železobetonovou deskou mostovky. Při opravě mostu, byla doprava převedena po objízdné trase.

Oprava pozemní komunikace II/496 byla realizována v úseku od křižovatky se silnicí II/495 po křižovatku s místní komunikací – celková délka 187,440 m. Oprava komunikace byla provedena ve dvou etapách. Součástí opravy bylo rovněž zřízení autobusové zastávky, sjezd k parkovišti Mechanizačních služeb a směrové přizpůsobení křižovatky s místní komunikaci. Oprava přilehlé komunikace spočívala v odstranění obrusné vrstvy a položení nové obrusné vrstvy sledující upravenou niveletu komunikace. V bezprostřední blízkosti mostu byly položeny kompletní nové vrstvy vozovky.

Technické údaje

Druh stavby:
Oprava silničního mostu a přilehlé komunikace
Stupeň projektové dokumentace:
Dokumentace pro Stavební Povolení DSP (květen 2002)
Dokumentace pro Zadání Stavby DZS (květen 2002)
Realizační Dokumentace stavby RDS (2003)
Investor:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Zlín
Dodavatel:
Firesta-Fišer,rekonstruk­ce,stavby, a.s.
Realizace:
 2003

Investiční náklady:
6,8 mil. Kč (včetně DPH)
Délka mostu:
24,390 m
Délka přemostění:
12,700 m
Šířka mostu:
9,250 m
Výška mostu:
3,200 m
Délka opravované poz. kom.:
187,440 m
Kategorie pozemní komunikace:
MO 8/40

(Vyprojektováno před vznikem společnosti IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Ing. Martinem Vašákem)