Projektování a návrhy nových dopravních staveb
Rekonstrukce a opravy stávajících staveb

Stavební úprava silničního nadjezdu v km 10,600 trati Svitavy — Žďárec u Skutče

Nadjezd převádí polní cestu přes jednokolejnou železniční tratí Svitavy — Žďárec u Skutče v katastru obce Květná.Hlavní nosnou konstrukci tvoří ŽB-deska se zabetonovanými kolejnicemi o 3 polích. Spodní stavba je tvořena kamennými opěrami a mezilehlými železobetonovými podpěrami.

Stávající spodní stavba nadjezdu, nosná konstrukce mostu i mostovka byla ponechána. Opískováním byla odstraněna vrstva degradovaného betonu u stávající nosné konstrukce a spodní stavby. Kamenné zdivo bylo přespárováno a betonové plochy byly reprofilovány. Na podpěrách byla provedena zesilující bandáž z ocelových válcovaných profilů. Na horním lící mostovky byla vybetonována vyrovnávací vrstva vyztužená KARI sití spřažená pomocí zabetonovaných trnů ke stávající mostovce.

Na vyrovnávací vrstvu, vodorovné části říms a vnitřní část odvodňovacího žlabu byla položena přímopochůzná izolace. Na stávající reprofilované římsy bylo osazeno nové ocelové svařované zábradlí se svislou výplní městského typu.

Po opravě bude nadjezd sloužit pro převední chodců a cyklistů nad železniční tratí.

Technické údaje

Druh stavby:
Oprava mostu
Stupeň projektové dokumentace:
Projekt stavby (červenec 2009)
Investor:
SŽDC, s.o., Správa dopravní cesty Pardubice
Dodavatel:
Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.
Realizace:
srpen 2009 — září 2009

Investiční náklady:
1,6 mil. Kč (včetně DPH)
Délka mostu:
20,720 m
Délka přemostění:
16,180 m
Šířka mostu:
3,620 m
Výška mostu (osa/osa):
5,476 m