Projektování a návrhy nových dopravních staveb
Rekonstrukce a opravy stávajících staveb

Novostavba tramvajové tratě zast. "Nádraží Modřany" - smyčka "Nové Komořany"

Návrh stavby nové tramvajové trati, která bude napojena na stávající síť u zastávek Nádraží Modřany a dále bude vedena v boční poloze podél ulice Komořanské, mostem přes ulici U Soutoku a po tělese železniční vlečky do Komořan, kde bude ukončena v prostoru předpokládané přestavby průmyslového areálu. Studie řeší podobu a uspořádání budoucího šířkově proměnného veřejného prostranství v koridoru podél Komořanské ulice, které vznikne mezi novou zástavbou na území bývalého Modřanského cukrovaru a rekonstruovanou (rozšířenou) Komořanskou ulicí.
Z pohledu budoucích nároků na obsluhu území Komořan IAD a VHD je stav území dopravní infrastruktury nedostačující. V souvislosti s připravovanou a z části již probíhající transformací Komořan, je třeba do budoucna zlepšit nabídku VHD jak z hlediska kapacity, tak i její atraktivity, dostupnosti a spolehlivosti. Při velkém dopravním zatížení Komořanské ulice, které se projevuje vlivem stávajících parametrů této komunikace častými kongescemi, je třeba pro tuto oblast zajistit kvalitní nabídku kolejové dopravy, kterou představuje nová TT, která je do značné míry segregovaná od IAD. Rozšíření nabídky kolejové dopravy na území Prahy, v daném případě v podobě TT do Komořan, vytvoří atraktivní a z hlediska trvale udržitelného rozvoje, pozitivní alternativu pro realizaci dopravní infrastruktury na úkor IAD na území Prahy. Nová TT do Komořan musí být rovněž příležitostí k dílčímu zkvalitnění podoby městských veřejných prostranství na jihu Prahy.

Technické údaje

Druh stavby: Novostavba tramvajové trati
Stupeň projektové dokumentace: Technická studie TST (2022)
Investor: Dopravní podnik Praha, a.s.
Zpracovatel – Sdružení firem: PRAGOPROJEKT, a.s.
IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.
Architektonický návrh: Ing.Arch. Monika Prostředníková
Investiční náklady: 810,0 mil. Kč (včetně DPH)
Délka dvoukolejné TT: 2,32 km
Tramvajová smyčka: 365 + 130 m
Počet tramvajových zastávek: 5
Návrhová rychlost: 50 km/h
Počet SO a PS: 76